Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Sławomir Stec

            Sekretarz Redakcji w Komitecie Redakcyjnym Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - seria Ekonomika i Organizacja Logistyki (od 1.09.2021 r.).

 1. Mroczek J., Stec S., 2006. Znaczenie przyrodniczo – rolnicze zbiorowisk trawiastych występujących na terenie Polski, [w:] Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20. Krosno, s. 153
 2. Stec S., 2006. Wykorzystanie walorów leczniczych w Gminie Horyniec, [w:] Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie
 3. Stec S., 2003, „Zmieniamy Rzeszów” /fragmenty/ [w:] Gazeta Wyborcza /Rzeszów/, 28 stycznia 2003 r. Rzeszów, s. 8
 4. Stec S., 2004, O odpadach pamiętajmy również na wakacjach, [w:] Przegląd Dukielski, 7/2004. Dukla, s.12
 5. Stec S., 2004, Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Rzeszowie, [w:] I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy Ekologiczne Euroregionu Karpackiego”, 23 – 24 września 2004 r. Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 10. Krosno, s. 313
 6. Stec S., 2004, Turystyka wiejska na terenach chronionych Roztocza Wschodniego, [w:] VI Międzynarodowe Seminarium Studentów i Młodych Pracowników Nauki, 22 – 23 listopada 2004 r. PWSZ w Jarosławiu. Jarosław, s. 167
 7. Stec S., 2005, Edukacja ekologiczna społeczeństwa polskiego, [w:] Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20. Krosno 2006, s. 159 - 174.
 8. Stec S., 2005, Projekt ścieżki przyrodniczo – kulturowej „Horyniec – Radruż” jako przykład jednej z form edukacji ekologicznej, [w:] Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20. Krosno 2006, s. 175 - 184.
 9. Stec S., 2005, Ścieżka przyrodniczo – kulturowa „Dębisko – Kruszyna”, UG Horyniec – Zdrój, ZPK w Przemyślu, SP w Lubaczowie, Nadleśnictwo Lubaczów, Horyniec – Zdrój.
 10. Stec S., Cebulak T., 2005, Infrastruktura techniczna i turystyczna w gminach powiatu krośnieńskiego na terenie Beskidu Niskiego, [w:] XI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne :Turystyka wiejska, a rozwój i współpraca regionów”, Iwonicz – Zdrój, 27 – 29 września 2005 r. Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 15. Krosno, s. 287
 11. Cebulak T., Stec S., 2005, Gospodarstwo agroturystyczne miejscem innowacyjnej oferty żywieniowej, [w:] XI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne :Turystyka wiejska, a rozwój i współpraca regionów”, 27 – 29 września 2005 r. Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 15. Krosno, s. 363
 12. Stec S., Zając S., 2006, Rola infrastruktury technicznej w strategiach rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego, [w:] Problemy inżynierii rolniczej 1/51, IBMER. Warszawa, s. 151
 13. Zając S., Stec S., Kusz D., 2006, Wyposażenie gospodarstw rolnych na Podkarpaciu w maszyny rolnicze, wymagania i potrzeby, [w:] Problemy inżynierii rolniczej 2/52, IBMER. Warszawa,
 14. Stec S., 2006. Rola ścieżek przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju, [w:] Raport
  z realizacji projektu Budowanie koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. LOP Kraków, s.18
 15. Stec S., Konspekt pracy z grupą roboczą w Krośnie, [w:] Raport z realizacji projektu Budowanie Koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. LOP Kraków, s.12
 16. Stec S. Rozwój infrastruktury technicznej w mieście Rzeszowie z wykorzystaniem funduszy pomocowych w latach 2004 – 2006, . [w] Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, WSAP Białystok 2007, s. 359.
 17. Stec S., Budzik G., Autobusy komunikacji miejskiej zasilane gazem ziemnym jako przykład inwestycji ekologicznej w infrastrukturze technicznej na przykładzie Rzeszowa. [w] Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, WSAP Białystok 2007, s. 345
 18. Stec S., Kryński Z. Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich. Zeszyty naukowe PWSZ w Krośnie nr 41, Krosno 2009 – skrypt do ćwiczeń z przedmiotu Infrastruktura obszarów wiejskich
 19. Stec S. Zielone miasto, Ekoregion – Karpacki Magazyn Ekologiczny 1/2007
 20. Stec S. Ekologiczna komunikacja miejska na Podkarpaciu, Portal Zielone Karpaty, wrzesień 2007 /http://www.zielonekarpaty.org.pl/
 21. Woźniak M., Cebulak T., Stec S., Przestrzeń wiejska jako miejsce edukacji życia zgodne z prawami natury. [w:] Turystyka wiejska, a edukacja – różne poziomy, różne wymiary. AR w Poznaniu, Poznań 2007. s. 244 – 251
 22. Stec S. Budzik G. 2008. Dolina Lotnicza szansą na rozwój gospodarczy Podkarpacia. [w] Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, WSAP Białystok. s. 541 – 552.
 23. Stec S., Zając S. Stan infrastruktury obszarów wiejskich Podkarpacia w opinii mieszkańców. IBMER Warszawa 2008.
 24. Stec S. Ekologiczna gospodarka leśna w Karpatach – Portal Zielone Karpaty, styczeń 2008 /http://www.zielonekarpaty.org.pl/
 25. Stec S. Postępowanie z odpadami w wybranych gospodarstwach agroturystycznych na Podkarpaciu – Portal Zielone Karpaty, czerwiec 2008 - /http://www.zielonekarpaty.org.pl/
 26. Stec S. Pozytywne i negatywne aspekty bytowanie dzikich zwierząt w mieście. Konferencja popularno - naukowa „Polskie ogrody ekologiczne” – Materiały konferencyjne, LOP, Warszawa 2008, s. 22 – 25.
 27. Stec S. Skuteczna promocja w agroturystyce. GGG Bieszczady, Lesko 2008, /w druku/
 28. Stec S. Źródła energii odnawialnej, [w] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36. Krosno 2009, s. 213 – 224.
 29. Stec S., Marszałek E. Funkcje lasów w zrównoważonym rozwoju regionu [w] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36. Krosno 2009, s. 43 – 58.
 30. Stec S., Atrakcje ekoturystyczne Roztocza Wschodniego, [w] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36. Krosno 2009, s. 189 – 196.
 31. Stec S., Budzik G., Bigos D. Działania Unii Europejskiej w województwie podkarpackim w latach 2000 – 2006 [w] Wybrane problemy społeczno – ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 36. Krosno 2009, s. 127 – 134.
 32. Ruda M., Stec S - redakcja. Produkcja roślinna. Zeszyty naukowe PWSZ w Krośnie nr 33 - redakcja. Krosno 2009
 33. Ruda M., Górka M., Stec S. - redakcja. Produkcja zwierzęca. Zeszyty naukowe PWSZ w Krośnie nr 35, Krosno 2009
 34. Stec S. Gospodarka odpadami w Karpackich Gminach. Portal Czyste Zielone Karpaty. LOP 2009, www.czyste.zielonekarpaty.org.pl
 35. Stec S. Gospodarka odpadami w Karpackich Gminach – analiza ankiet. Portal Czyste Zielone Karpaty. LOP 2009, www.czyste.zielonekarpaty.org.pl
 36. Stec S., Stec A. Oferta turystyczna podkarpackich gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady” [w] Marka wiejskiego produktu turystycznego. Akademia Morska w Gdyni. Gdynia 2009, s. 320 - 328
 37. Stec A., Stec S. Budowa i rozwój produktu w oparciu o walory turystyczne obszarów wiejskich na przykładzie gminy Czarna w województwie podkarpackim” [w] Marka wiejskiego produktu turystycznego. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2009, s. 68 – 75.
 38. Stec S. Kompost sposobem na ograniczenie odpadów i wartościowy nawóz. Portal Osobiście Segreguję. LOP 2009, www.segreguje.org.pl
 39. Kilar M., Kusz D., Brągiel E., Stec S. Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie województwa podkarpackiego). [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. pod red. Lachiewicza S. i Zakrzewskiej – Bielawskiej A. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009. s. 366 - 375
 40. Stec S., Ruda M., Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych. [w:] Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (67), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Falenty 2010, (XV Konferencja Naukowo – techniczna , Kielce 11-12.03.2010 r.), s. 115 - 123
 41. Stec S., Ruda M., Quality management systems in farms.  XIII Międzynarodowa Konferencja, Grodno.2010 r. s. 415 - 416
 42. Stec S. Wpływ systemów zarządzania jakością na gospodarkę odpadami. Portal Osobiście Segreguję. LOP 2010, www.segreguje.org.pl
 43. Stec S. Ruda M., Kusz B. 2011. Chów zwierząt jako ważne ogniwo kształtowania jakości i bezpieczeństwa żywności. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. PSW, Biała – Podlaska. s. 365-378.
 44. Stec S. 2011. Koszty wdrażania i funkcjonowania instrumentów jakości w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Roczniki Naukowe SERiA. Zeszyt 1, Tom XIII, Warszawa - Poznań - Wrocław. s. 369-373.
 45. Stec S. 2011. Dobrostan zwierząt, a jakość i bezpieczeństwo żywności w opinii producentów mleka. Materiały XI Konferencji Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt „Zwierzę – podmiot czy przedmiot moralności. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wrocław, s. 26.
 46. Baran J, Źródło-Loda M, Stec S. 2011. Innowacyjność w produkcji serów. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Materiały z VIII Konferencji Naukowej. PTTŻ. Warszawa. s. 12.
 47. Stec S., Baran J., Źródło-Loda Ż. 2011. Instrumenty jakości w produkcji pierwotnej, a zdrowotność i bezpieczeństwo mleka surowego. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Materiały z VIII Konferencji Naukowej. PTTŻ. Warszawa. s. 66.
 48. Źródło-Loda M., Stec S., Baran J. 2011. Wołowina kulinarna – nowe wyzwanie rynkowe dla branży mięsnej w Polsce. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Materiały z VIII Konferencji Naukowej. PTTŻ. Warszawa. s. 82.
 49. Stec S., Baran J., Źródło-Loda M. 2011. Instrumenty jakości w produkcji pierwotnej, a zdrowotność i bezpieczeństwo mleka surowego [w] Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. Współczesne trendy w przemysłowej produkcji żywności. PAN, SGGW, PTTŻ, Warszawa. S. 229 – 242.
 50. Stec S., Stec A. 2012. Jakość żywca wieprzowego według klasyfikacji EUROP wytwarzanego w gospodarstwach w województwie podkarpackim w 2010 roku”. Roczniki Naukowe Seria. Zeszyt 4, Tom XIV, Warszawa – Poznań – Białystok. s. 120-124.
 51. Stec S., Ruda M. 2012. Struktura stada świń hodowlanych w gospodarstwach województwa podkarpackiego [w] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Państwowa Szkoła Wyższa. Biała Podlaska. s. 415-421.
 52. Stec S., Stec A. 2012. Udział producentów pierwotnych w pozyskiwaniu środków unijnych na systemy jakości żywności” [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich. Zeszyt 29. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów. s. 241-248.
 53. Baran J, Źródło-Loda M, Stec S. 2012. Innowacyjność w produkcji serów. Przegląd mleczarski nr 10/2012. s. 16-20.
 54. Stec S. 2013. Barriers in implementation of quality instruments in farmsteads. The International Conference Hradec Economic Days 2013. Economic Development and Management of Regions. s. 380-386.
 55. Stec A., Stec S. 2013. Zmiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego w województwie podkarpackim w latach 2005-2010 [w] Zeszyty Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 6, s. 278-282.
 56. Stec S., Skrzypiec M., 2015. Zróżnicowanie infrastruktury komunikacyjnej w województwie podkarpackim [w] Zeszyty Naukowe PSW w Jaśle, Zeszyt 12, s. 282 – 294.
 57. Stec S. 2015. Uwarunkowania i ekonomiczne skutki stosowania systemów jakości w przetwórstwie i produkcji mięsa wieprzowego. Streszczenie rozprawy doktorskiej [w:] Zagadnienia ekonomiki rolnej. IERiGŻ, Warszawa, s. 148 – 155.
 58. Stec S. 2017. Znaczenie systemów jakości w produkcji mięsa wieprzowego. [w:] Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce. SGGW w Warszawie s.79 – 90.
 59. Stec S., Szeląg M. 2018. Innovation and research and development activities In podkarpackie voivodeship in the years 2005-2016 [w:] Proceedings of the 2018 International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No 1, Warsaw, 7-8 June 2018, pp. 243-249.
 60. Stec S. 2019. Innovative activity of Polish enterprises from the energy industry in years between 2005 and 2017 [w:] Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie . Nr 1 (28)/2019. /20 pkt./
 61. Osieczko K., Stec S. 2019. Poziom innowacyjności gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 2 (29)/2019 s.79 /20 pkt./
 62. Stec S. 2019. Innovative processes in passenger transport [:w] ECONOMICS AND ORGANIZATION OF LOGISTICS Selected aspects of the use, development and competitiveness of Polish transport.. 4(3)2019 Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences, pp. 45-60 /40 pkt./
 63. Stec S., Osieczko K. Kościółek M. 2020. Innovation and research and development in selected countries of Central Europe in the years 2008 – 2017 [w:] Hradec Economic Days Vol. 10(1) proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020, pp. 721 – 732.
 64. Stec S. 2020. Działalność badawczo-rozwojowa w branży energetycznej w Krajach Europy Środkowej [w:] Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. Nr 2 (31) 2020 s. 35 - 52. /20 pkt./
 65. Stec S. 2020. The role of innovation in urban logistics on the example of Rzeszów [w:] ECONOMICS AND ORGANIZATION OF LOGISTICS. Innovations in logistics. 4 (4) 2020. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. pp. 77 - 90 /40 pkt./
 66. Stec S. 2021. Assessment of the economic efficiency of the operation of low-emission and zero-emission vehicles in public transport in the countries of the Visegrad Group. Energy Supplies in the Countries from the Visegrad Group" - Energies MDPI - https://doi.org/10.3390/en14227706 /140 pkt./
 67. Stec S., Szymańska J. E. 2022. Energy innovation of Polish local governments. Policy and Economics Analysis of Renewable Energy Sources and Bioenergy - Energies MDPIhttps://doi.org/10.3390/en15041414 / /140 pkt./
 68. Stec S., Puacz-Olszewska J. 2022. The impact of the COVID-19 pandemic on the WIG-Energy stock exchange index. Hradec Economic Days Vol. 12 proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days. Hradec Ktalove, Czech Republic, 2022. pp. 707 - 716 - doi: 10.36689/uhk/hed/2022-01-069
 69. Stec S. 2022. Impact of the coronavirus pandemic on the mobility of Poles. [w:] ECONOMICS AND ORGANIZATION OF LOGISTICS. Innovations in logistics. 7/2/2022. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. W druku /40 pkt./
 70. Stec S. 2022. The impact of the energy crisis on the functioning of public transport on the example of selected provincial capitals in Poland. [w:] ECONOMICS AND ORGANIZATION OF LOGISTICS. Innovations in logistics. 7/4/2022. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. W druku /40 pkt./

Sekretarz Redakcji:

 1. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. Editing B. Klepacki. 6 (1) 2021. 
 2. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 6 (2) 2021.

 3. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 6 (3) 2021.

 4. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 6 (4) 2021

 5. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 7 (1) 2022.

 6. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 7 (2) 2022.

 7. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 7 (3) 2022.

 8. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences. Economics and Organization of Logistics. Selected problems of modern logistics. 7 (4) 2022.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję